Rádió Solymár Alapítvány

Háttér
SZÁMLAVEZETŐ: MAGNET BANK
SZÁMLASZÁM: 16200137-18557851

 

A Rádió Solymár Alapítvány alapító okirata
Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.
1. Az alapító:
           neve: Antal Csilla
           anyja neve: Galambos Emerencia
           lakóhelye: 2083 Solymár …
2. Az alapítvány neve: Rádió Solymár Alapítvány
Az alapítvány rövid neve: RSA
Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: –
3. Az alapítvány székhelye: 2083 Solymár, Fecske utca 16.
4. Az alapítvány honlapjának címe:  radiosolymar.hu; solymarradio.hu
5. Az alapítói induló vagyon: 100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint  készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.
6. Az alapítvány célja: a solymári kulturális örökségek, hagyományok és szokások megőrzése, napjaink solymári vonatkozású kulturális és közéleti történéseinek, eseményeinek hangdokumentálása, interaktív műsorokkal történő közösségépítés, kisebbségi kultúra ápolása, solymári lakosok helytörténeti érdeklődősének felkeltése.
7. Az alapítvány tevékenysége: rádióműsorok készítése, helyszíni közvetítések lebonyolítása és rögzítése, nemzetiségi zenetár folyamatos bővítése, archív felvételek restaurálása és közzététele,  fiatalok és minden rádiózás iránt érdeklődő bevonása a műsorkészítésbe, közösségi programok szervezése,
8. Az alapítvány jellege:
8.1./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.
8.2./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
9. Az alapítvány időtartama:
    Az alapítványt  határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.
10. Az alapítványi vagyon felhasználása:
10.1./ Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
10.2./ Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.
10.3./ Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
10.4./ Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.
11. Az alapítvány ügyvezető szerve:
11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.
 A kuratórium elnöke, képviselő:
 neve:   Horváth Imre Zoltán
 anyja neve: Mag Éva Anna
 lakóhelye: 2083 Solymár …
A kuratórium további tagjai:
neve: Hartmann Hellebrandt Hilda
anyja neve: Draxler Borbála
lakóhelye: 2083 Solymár …
neve: Tóth Piroska Anna
anyja neve:  Kabai Katalin
lakóhelye: 2083 Solymár …
A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.
11.2./   A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
    • a tag halálával,
    • lemondásával,
    • a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
    • a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással
11.3./  A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.
Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.
11.4./ A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
11.5./     A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.
11.6./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
11.7./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
12. Összeférhetetlenségi szabályok:
12.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
12.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Kelt: Solymár, 2023 év március hó 15. napján
—————————————————-
Budapest Környéki Törvényszék

51.Pk.60.138/2023/2. Szám

V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék Rádió Solymár Alapítvány elnevezésű civil szervezetet 13-01-

0004378 szám alatt nyilvántartásba veszi.

I N D O K O L Á S

A törvényszék megállapította, hogy jelen törvényszékhez 2023. május 08. napján iktatott alapító
okirat és mellékletei a Ptk. 3:5.§ valamint a 3:378-3:404.§, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 20-21. §, 48-49.§-ok, a 107.§ (3)
bekezdése; és a 11/2012 (II.29.) KIM. rendelet előírásainak megfelelnek, ezért a törvényszék a
nyilvántartásba vételt a Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján elrendelte.
Az Alapító az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 42. § (1) bekezdés g) valamint az Itv.
39. § (3) bekezdés b) pontja alapján megállapított 10.500.- (azaz tízezer-ötszáz) Ft eljárási illetéket
átutalással megfizetett.
A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdés alapján fellebbezésnek nincs helye. A végzés elleni
perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A – 46/B. §-on alapul. A perindítás határideje az

országos névjegyzékben (www.birosag.hu) történt közzétételétől számított hatvan nap.

Budapest, 2023. május 12.

dr. Benedek Ibolya sk.
törvényszéki titkár
A kiadmány hiteléül:
Székely Mónika,
tisztviselő

———————————————-

 

A szervezet alapadatai a birosag.hu oldalon

 

Szervezet nyilvántartási száma

13-01-0004378

Megnevezés

Rádió Solymár Alapítvány

Rövidített név

RSA

Idegen nyelvű elnevezés

Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve

Székhely ország

Magyarország

Szervezet székhelye

2083 Solymár, Fecske utca 16

Szervezet típusa

Alapítvány, közalapítvány

Alapitvány típusa

Alapítvány

Állapot

Nyilvántartásba vett

Országos azonosító

1400/60138/2023/2300074439221

Eljáró bíróság neve

Budapest Környéki Törvényszék

Ügyszám

1400/Pk.60138/2023

Bírósági határozat száma

2

Jogerőre emelkedésének időpontja

2023.05.12

Bejegyzés típus

Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat

Bejegyzés dátuma

2023.05.15

Régi nyilvántartási szám formátum

4378/2023

Létesítő okirat kelte

2023.03.15

Alapítvány jellege

Nyílt alapítvány

Cél szerinti besorolása

kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

Folyamatban lévő eljárás típusa

Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Folyamatban lévő eljárás kezdete

Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja

Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja nincs bejegyezve

Közhasznúsági fokozat

Nem közhasznú

Elektronikus kapcsolattartási cím:

Elektronikus kapcsolattartási cím nincs bejegyezve

Cél szerinti leírás

A solymári kulturális örökségek, hagyományok és szokások megőrzése, napjaink solymári vonatkozású kulturális és közéleti történéseinek, eseményeinek hangdokumentálása, interaktív műsorokkal történő közösségépítés, kisebbségi kultúra ápolása, solymári lakosok helytörténeti érdeklődésének felkeltése.

Vagyonfelhasználás mértéke

Az alapítvány teljes vagyona felhasználható

Vagyonfelhasználás mód

Rádió Solymár üzemeltetése

Általános rendelkezés a képviselet gyakorlásának módjáról

Általános rendelkezés nincs bejegyezve

A szervezet képviselői

Neve

Horváth Imre Zoltán

Képviseleti jog terjedelme

Általános

Képviseleti joggyakorlás módja

Önálló

Megbízás időtartama

határozatlan

Megbízás megszűnésének időpontja

Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve

A megszűnés tényleges időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Alapítvány ügyvezető szervek lista

Ügyvezető szerv neve

Kuratórium

Tagok:

Tag neve

Tóth Piroska Anna

Megbízás időtartama

határozatlan

Megbízás megszűnésének időpontja

Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve

A megszűnés tényleges időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Tag neve

Horváth Imre Zoltán

Megbízás időtartama

határozatlan

Megbízás megszűnésének időpontja

Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve

A megszűnés tényleges időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Tag neve

Hartmann Hilda

Megbízás időtartama

határozatlan

Megbízás megszűnésének időpontja

Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve

A megszűnés tényleges időpontja

A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Adószámadatok

Adószám

19359814-1-13

Adószám státusza

Bejegyzett

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja

2023.05.12

Közösségi adószám

HU19359814

Közösségi adószám státusza

Bejegyzett

Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja

2023.05.12

Statisztikai számjel

19359814-6010-569-13

Statisztikai számjel státusza

Bejegyzett

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja

2023.05.15

Bíztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás – Nincs eljárás folyamatban

0%